Regulamin serwisu pitkojn.pl

Regulamin:

 • (a) został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • (b) określa ogólne zasady korzystania i działania, w tym wymagania techniczne, serwisu internetowego Pitkojn dostępnego pod adresem https://pitkojn.pl oraz świadczenia i korzystania z oferowanych tam usług;
 • (c) określa Twoje, jako Użytkownika, prawa i obowiązki, a także prawa, obowiązki i zakres naszej odpowiedzialności, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis oraz inne zasady dotyczące oferowanych przez nas usług;
 • (d) jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia Tobie jego pobieranie, utrwalanie, czy drukowanie.

Jeśli chcesz korzystać z Serwisu, koniecznie zapoznaj się treścią Regulaminu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Korzystanie z serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami prezentowanymi w serwisie. Korzystanie z serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminu. Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Definicje

 • (a) API – interfejs programistyczny, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma różnymi aplikacjami, w tym interfejs Giełdy Kryptowalut umożliwiający komunikację Aplikacji z Giełdą, celem wymiany informacji dotyczących Twojej aktywności na Giełdzie, w tym historii transakcji, historii wpłat i wypłat oraz innych operacji.
 • (b) Aplikacja – dedykowany program komputerowy oferowany w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) pozwalający na wykonywanie obliczeń potrzebnych do spełnienia założeń ofertowych.
 • (c) Dane Dostępowe (do kont na Giełdach Kryptowalut) – dane dające dostęp do informacji zgromadzonych i przypisanych do Twojego konta na Giełdzie Kryptowalut, w tym do historii transakcji i operacji wykonanych w ramach usług świadczonych przez daną Giełdę.
 • (d) Dane Konta (w Panelu Klienta) – dane uwierzytelniające, które umożliwiają Tobie dostęp do Konta (adres e-mail i hasło).
 • (e) Giełda Kryptowalut (Giełda) – platforma umożliwiająca wymianę Kryptowalut pomiędzy różnymi, na ogół nieznanymi sobie nawzajem, użytkownikami tych serwisów na inne Kryptowaluty lub zapis wartości wyrażony w walutach pieniądza fiducjarnego, a także ich transfer i deponowanie.
 • (f) Klucze API – dane dostępowe wykorzystujące API, które nie są podstawowymi danymi przeznaczonymi do logowania się na stronie Giełdy Kryptowalut za pomocą przeglądarki internetowej, dające dostęp do wybranych informacji o aktywności użytkownika Giełdy. Klucze składają się zazwyczaj z klucza publicznego i prywatnego.
 • (g) Konto – konto założone w Panelu Klienta, które daje dostęp do Aplikacji, przechowuje informacje o jego właścicielu oraz przypisanych usługach.
 • (h) Kryptowaluta – cyfrowy nośnik wymiany wartości oparty o rozproszony system księgowy, zabezpieczony kryptograficzne, umożliwiający przenoszenie wartości pomiędzy użytkownikami sieci w oparciu o powiązaną z nim jednostkę, podzielny z określoną dokładnością i z przypisaną nazwą jednostki oraz jej symbolem, który może być wymieniany pomiędzy różnymi podmiotami za pomocą dedykowanych platform wymiany (Giełdy Kryptowalut, kantory kryptowalut) lub poza nimi, który jednocześnie nie jest prawnym środkiem płatniczym, ani pieniądzem elektronicznym w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i może być rozumiany jako waluta wirtualna w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723).
 • (i) Operacja – pojedyncza operacja dokonywana na Giełdzie Kryptowalut, która może być uwzględniana podczas analizy aktywności na niej, na podstawie plików lub danych uzyskanych przez API przy wykorzystaniu Kluczy API dostarczonych przez Użytkownika.
 • (j) Operator Płatności – wskazany podmiot obsługujący system dokonywania płatności.
 • (k) Panel Klienta – systemem informatycznym dostępny w ramach Serwisu, umożliwiający, po zalogowaniu się na wybrane Konto, podłączenie portfela z wybranych Giełd, jego synchronizację, czy zakup i skorzystanie z Usługi Pitkojn, zgodnie z założeniami ofertowymi.
 • (l) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • (m) Serwis – rozwiązanie informatyczne, w tym strona internetowa, wraz z podstronami, dostępna pod adresem https://pitkojn.pl, która dostarcza informacje użytkowe o Aplikacji, umożliwia dostęp do Panelu Klienta, a w konsekwencji zakupu i korzystania z Usługi Piotkojn; zawartość Serwisu jest prawnie chroniona.
 • (n) Transakcja – Operacja lub zbiór Operacji jako: zbiór połączonych logicznie w jedną grupę pozwalająca określić wartości używane podczas dokonywania przez użytkowników Giełd Kryptowalut wybranych Operacji z udziałem Kryptowalut w ramach systemu informatycznego oferowanego przez daną Giełdę.
 • (o) Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o treści wynikającej z niniejszego Regulaminu
 • (p) Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 • (q) Usługa Pitkojn – świadczenie odpłatne związane z realizacją założeń ofertowych Usługodawcy obejmujące obliczenia matematyczne na wartościach wybranych pól danego formularza PIT na podstawie historii Transakcji.
 • (r) Usługodawca – Chatwee Sp. z o.o. z siedzibą w Sompolnie (62-610), ul. Piotrkowska 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000438812, NIP 6652990463, kapitał zakładowy 5.100 zł;
 • (s) UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020.344 ze zm.).
 • (t) Użytkownik – Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia ogólne

 • 1. Masz obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Nie możesz dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 • 2. Jako Usługodawca (a) nie udzielamy porad podatkowych, ani prawnych. Przekaz zawarty w Serwisie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady, ani opinii podatkowej, ani opinii prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.);(b) nie przekazujemy żadnych danych organom podatkowym i administracyjnym.

Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 • 3. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:
  • (a) połączenie z siecią Internet poprzez urządzenie końcowe (komputer klasy PC, laptop - korzystanie na innych urządzeniach może być możliwe, jednak nie dajemy żadnych gwarancji dotyczących poprawności działania Serwisu),
  • (b) przeglądarka internetowa w najnowszych ich wersjach uznanych za stabilne przez dostawców tych technologii i rozwiązań, umożliwiająca poprzez urządzenie końcowego dostęp do Witryny głównej, czy Panelu Klienta,
  • (c) przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
  • (d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 4. Jako Użytkownik musisz mieć świadomość, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. W celu ochrony przed zagrożeniami z sieci publicznej (np. sniffing, hacking etc.), infekowaniem komputera lub innych urządzeń wirusami, trojanami, i/lub przestępstwami komputerowymi, należy w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, zadbać o włączenie zapory firewall. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać informacji autoryzacyjnych (loginu i hasła) umożliwiających dostęp do Konta osobom trzecim. Należy je przechowywać w bezpiecznym i chronionym miejscu. Zawsze należy upewnić się, że strona WWW Usługodawcy jest bezpieczna. Można to zrobić poprzez sprawdzenie certyfikatu. Możliwości sprawdzenia certyfikatu dają wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe zazwyczaj poprzez kliknięcie elementu oznaczonego kłódką w pasku przeglądarki.

Rejestracja Konta i logowanie

 • 5. W celu korzystania z Usługi Pitkojn, niezbędne jest założenie Konta w Serwisie.
 • 6. Założenie Konta nie podlega opłacie.
 • 7. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego obejmującego nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło, akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po uzupełnieniu tych pól wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail link aktywujący.
 • 8. Jeśli klikniesz w link aktywujący Konto wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail, to znaczy, że zawarliśmy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta jest zawarta na czas nieoznaczony.
 • 9. Dostęp do Usługi Pitkojn możliwy jest po uzupełnieniu informacji o posiadaczu Konta przez specjalny formularz dostępny po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 • 10. W celu rozwiązania Umowy i usunięcia Konta należy wysłać wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres właściciela Serwisu crypto@chatwee.com .

Świadczenie usług

 • 11. Świadczenie usług odbywa się nieodpłatnie. Wyjątkiem jest Usługa Pitkojn.
 • 12. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane wprowadzone do Systemu były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny. W trosce o własne bezpieczeństwo, Użytkownik nie powinien udostępniać Kluczy API z wyższymi uprawnieniami niż jest to konieczne do realizacji Usług. Pamiętaj, aby wygenerować Klucze API według zaleceń dostępnych w instrukcji opublikowanej w Serwisie. Jako Usługodawca możemy weryfikować jedynie uprawnienia kluczy w zakresie minimalnych wymaganych uprawnień. Natomiast nie weryfikujemy i nie ostrzegamy Użytkownika w przypadku, gdy Klucze API mają zbyt wysokie uprawnienia.
 • 13. Próby ataków, inżynierii wstecznej i nieautoryzowanego dostępu do chronionych treści są rejestrowane i mogą być zgłoszone do odpowiednich organów. Dotyczy to również korzystania z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami.
 • 14. Zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia wybranych usług m.in. z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji, przeglądu lub zabezpieczenia Serwisu, czy Aplikacji.
 • 15. Jako Usługodawca dokłada starań, aby dostarczać Usługi w sposób nieprzerwany i ciągły, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przerw w ich działaniu, związanych z zaplanowanymi przerwami technicznymi. W ramach posiadanych możliwości poinformujemy Ciebie drogą elektroniczną o planowanej przerwie technicznej.
 • 16. W przypadku wystąpienia problemów w Aplikacji uniemożliwiających wygenerowanie raportu, zostaniesz poinformowany o tym fakcie na stronie widocznej po wybraniu akcji, a Serwis odnotuje zaistnienie problemu w wewnętrznych komunikatach (logach), które będą mogły pomóc nam w ustaleniu przyczyny problemu i możliwości wyeliminowania błędu.
 • 17. Jako Usługodawca zastrzegamy możliwość ograniczenia działania Serwisu, w tym Usługi Pitkojn, przypadku gdy:
  • (a) wystąpią problemy z łącznością z API Giełdy Kryptowalut,
  • (b) Giełda Kryptowalut zmieni sposób dostępu do API,
  • (c) Giełda Kryptowalut zablokuje dostęp Serwisu do API,
  • (d) Giełda Kryptowalut zostanie permanentnie lub tymczasowo wyłączona,
  • (e) Giełda Kryptowalut wyłączy obsługę API lub ograniczy funkcjonalność API,
  • (f) Giełda Kryptowalut zmieni format lub sposób reprezentacji danych w plikach z zestawieniem Transakcji.
 • 18. Dostępność obsługi Giełd Kryptowalut może zmieniać się w czasie i może zostać rozszerzona wraz z implementacją obsługi nowych Giełd Kryptowalut lub zawężona, gdy dotychczasowe implementacje napotkają błędy lub problemy wyszczególnione powyżej.

Zakup usług

 • 19. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może dokonać zakupu Usług widocznych na stronie Serwisu.
 • 20. Po wybraniu konkretnej oferty, pojawi się jej opis wraz z ceną.
 • 21. Użytkownik po kliknięciu w dyspozycję „Płacę” zawiera umowę z Usługodawcą, której przedmiotem jest czasowy dostęp (co najmniej 90 dni) do wygenerowanego raportu dla danego roku podatkowego wraz z podaniem wartości wybranych pól danego formularza PIT. Raport powstaje na podstawie analizy Operacji dokonanych na wybranych Giełdach Kryptowalut, po zawarciu umowy i dokonaniu płatności.
 • 22. Płatności dokonuje się poprzez system Operatora Płatności, tj. PayPro Sp. z o.o. działającego pod marką Przelewy24.
 • 23. Dokument księgowy wygenerowany po uiszczeniu płatności jest dostępny w Panelu Klienta w zakładce „Moje płatności”.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

 • 24. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług serwisu internetowego https://pitkojn.pl określa polityka prywatności.
 • 25. Usługodawca określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Usługi poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Użytkowników, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
 • 26. Usługodawca w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu realizacji Usług wskazanych w Regulaminie. Weryfikacja tożsamości Użytkownika i deklarowanego celu korzystania z Serwisu oraz rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi oraz wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywają się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.
 • 27. Dla celów świadczenia Usług na rzecz Użytkownika Użytkownik może być obowiązany do udostępnienia Usługodawcy danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło stosowane do logowania. Wyżej wymienione dane są potrzebne do utworzenia i korzystania z Konta, obsługi Konta, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, obsługi zapytań Użytkownika w związku z korzystaniem z Konta.
 • 28. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
 • 29. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 30. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna w ramach Serwisu.
 • 31. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 32. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.).
 • 33. Użytkownik, podając Dane osobowe oświadcza, że:
  • (a) są one prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • (b) nie naruszają one praw osób trzecich, Użytkownik jest uprawniony do dysponowania danymi,
  • (c) jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  • (d) zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
  • (e) zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną w momencie zakładania Konta,
  • (f) zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz każdorazowe późniejsze zatwierdzenie zmiany danych uprzednio wprowadzonych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że podane dane spełniają warunki wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu,
  • (g) zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych, w tym Danych osobowych.

Odpowiedzialność

 • 34. Odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi ze wszystkich tytułów jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy zostaje ograniczona do wysokości opłat wniesionych przez Użytkownika w ramach Serwisu i nie obejmuje utraconych korzyści. Usługodawca nie udziela gwarancji na świadczone usługi.
 • 35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  • (a) problemami telekomunikacyjnymi,
  • (b) niedziałaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych,
  • (c) niewłaściwą konfiguracją Usługi po stronie Użytkownika,
  • (d) wadami sprzętu komputerowego Użytkownika,
  • (e) brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika,
  • (f) nieprawidłową obsługą Serwisu przez Użytkowników,
  • (g) błędami lub brakami w danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika,
  • (h) ingerencją w Serwis lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom nieuprawnionym danych uwierzytelniających dostęp do Konta lub też brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem ww. danych,
  • (i) innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

 • 36. Ze względu na charakter Usługi Pitkojn – wygenerowanie raportu dla danego roku podatkowego wraz z podaniem wartości wybranych pól danego formularza PIT na podstawie analizy Operacji dokonanych na wybranych Giełdach Kryptowalut – nie może być zwrócone przez Użytkownika. Usługa Pitkojn zostaje wykonana w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika.

  Całkowite zrealizowanie Usługi Pitkojn na żądanie Użytkownika skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.

 • 37. Wypowiedzenie umowy Konta może nastąpić z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres crypt@chatwee.com . Do wypowiedzenia umowy Konta nie jest potrzebne wskazywanie uzasadnienia.
 • 38. Po wypowiedzeniu umowy Konta, dane osobowe i Dane Konta zostaną usunięte, o ile strony umowy nie posiadają wobec siebie roszczeń i nie występują żadne przeszkody prawne.

Reklamacja

 • 39. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację można zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą: Chatwee Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 4, 62-610 Sompolno lub pocztą elektroniczną crypto@chatwee.com na podane w niniejszym Regulaminie adresy.
 • 40. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową.
 • 41. Wysyłając reklamację Użytkownik powinien precyzyjnie opisać występujące wady usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 42. Problemy niezależne od Usługodawcy mogą stanowić powód odmowy przyjęcia reklamacji, w przypadku, gdy element funkcjonalny Usługi nie jest kluczowy dla działania Usługi, a problemy mają charakter przejściowy lub rozwiązywalny.
 • 43. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 44. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą pisemną lub elektroniczną.

Własność intelektualna

 • 45. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy, publikowanych lub zamieszczanych materiałów, przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim od których swoje prawa wywodzi Usługodawca.

Postanowienia końcowe

 • 46. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany w zakresie działalności Serwisu zostaną ogłoszone przez Usługodawcę. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 • 47. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 48. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformujemy Ciebie o tym poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian wyślemy Tobie wiadomość e-mail zawierającą załącznik z tekstem jednolitym, informacją o dacie wejścia zmian oraz podsumowaniu wybranych zmian w treści wiadomości. Istotne zmiany dotyczą zmian w zakresie: warunków świadczenia usług, warunków odstąpienia od umowy, warunków reklamacji, przechowywania i przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w Regulaminie. Za nieistotne zmiany uważa się zmiany, które: nie zmieniają semantyki zdań definiujących zasady, obowiązki i sposób związany z korzystania z serwisu; dotyczą aktualizacji nazewnictwa.
 • 49. Co ważne, jako Usługodawca nie oferujemy usług dotyczących walut wirtualnych (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2018 r., poz. 723), o których mowa w art. 2. ust. 1. pkt. 12. tej ustawy, ani nie umożliwiamy depozytu środków walut wirtualnych oraz prawnych środków płatniczych.
 • 50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • 51. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.01.2022 r.