Polityka prywatności

 • 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług serwisu internetowego https://pitkojn.pl, zwanego dalej Serwisem.
 • 2. Administratorem danych osobowych jest Chatwee Sp. z o.o., adres: ul. Piotrkowska 4, 62-610 Sompolno, adres email: iod@chatwee.com, zwana dalej „Administratorem”.
 • 3. Chatwee dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Chatwee przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Chatwee przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i zakres przetwarzanych danych

 • 4. Chatwee zostały powierzone dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail. Chatwee może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:
  • (a) autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów serwisu,
  • (b) administrowania serwisem, w tym przyjęcia i przetworzenia zamówienia, realizacji umowy, czy obsługi reklamacji;
  • (c) zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisu,
  • (d) prowadzenia analiz statystycznych.
 • 5. Serwis internetowy Chatwee może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Chatwee dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób Chatwee może pozyskiwać np.: adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Chatwee wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 • 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
  • (a) Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach Chatwee może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez użytkownika oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań Chatwee wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik (np. regulamin wybranego serwisu). Chatwee będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych;
  • (b) Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach Chatwee może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).
  • (c) Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, w tym Chatwee (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

 • 7. Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa.

Ujawnianie danych.

 • 8. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, oraz firmom kurierskim. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone w szczególności:
  • (a) AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL 5 RUE PLAETIS, L-2338 LUXEMBOURG R.C.S. LUXEMBOURG: B186284 – dostawca usług serwera dedykowanego możliwego do wykorzystywania na potrzeby Serwisu;
  • (b) BEYOND.PL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań, KRS 0000237620 – dostawca usług serwera dedykowanego możliwego do wykorzystywania na potrzeby Serwisu;
  • (c) MAILGUN TECHNOLOGIES, Inc 21750 Hardy Oak Blvd Ste 104 – dostawca usług mailingu do wykorzystywania na potrzeby aktywacji konta, czy zmiany hasła; wyłącznie przy wykorzystaniu infrastruktury Mailgun Technologies znajdującej się na terenie EOG.

Przekazanie danych do państw trzecich.

 • 10. Podmiot przetwarzający zapewnia Administratora, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (zwany dalej EOG) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO (dalej Organizacja Międzynarodowa), chyba że Administrator udzieli Podmiotowi przetwarzającemu uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody zezwalającej na taki transfer danych osobowych, przy czym zgoda odnosić się będzie wyłącznie do konkretnego podmiotu lub obszaru poza EOG.
 • 11. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazywane poza EOG lub do Organizacji Międzynarodowej, jeżeli Podmiot przetwarzający jest zobligowany do takiego transferu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, Podmiot przetwarzający, przed dokonaniem transferu, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego zakazują. Podmiot przetwarzający podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do naruszenia ochrony danych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

 • 12. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Prawa użytkowników.

 • 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:
  • (a) Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Chatwee, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych. Chatwee może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Klient zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
  • (b) Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
  • (c) Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • (d) Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Chatwee przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • (e)Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
  • (f) Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

  Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych.

 • 14. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Chatwee zapraszamy do kontaktu: iod@chatwee.com lub pisząc na adres siedziby Usługodawcy: Chatwee Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 4, 62-610 Sompolno.

Postanowienia końcowe

 • 15. Chatwee informuje, że w przypadku zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności, zmiany te publikowane będą na stronie Serwisu.